سالي پر از اكتشافات، پيشرفت هاي فيزيكي فراوان و سرگرمي هاي بسيار بر شما و كودكتان گذشته است.كودك حالا  مشتاق فعاليت هاي جديد،تجسم كردن و بازي كردن است.كودك در اين سن چگونه بازي مي كند؟-او بيشتر آنچه شما به او مي گوييد را مي فهمد.

-رفتارهاي ديگران مانند صحبت كردن پشت تلفن را تقليد مي كند.

- مي تواند رفتارهاي شما را پيش بيني كند: وقتي مي بيند كه ژاكتش را نگه داشته ايد،دست هايش را از هم باز مي كند.

- بچه هاي ديگر را دوست دارد اما با آنها بازي نمي كند.

- يك اسباب بازي را به سمت ديگر حركت مي دهد.

- فقط صداهايي كه ياد گرفته را توليد مي كند.

- به بغل شدن، بوسيدن، لبخند و نوازش علاقه نشان مي دهد.اسباب بازي هاي متناسب با اين سن:1-اسباب بازي هاي سواريبا بهتر شدن هماهنگي و تعادل، سواري تمرين جالبي براي كودك مي شود. بالا رفتن و پايين آمدن، هل دادن به جلو و عقب .چنين كارهايي ماهيچه هاي پا را  هم تقويت مي كند و البته رسيدن از جايي به جاي ديگر احساس خيلي خوبي از استقلال به كودك مي دهد.

در ابتدا ممكن است لازم باشد شما او را سوار  اسباب بازي اش كنيد.كم كم او مي تواند كه خودش سوار و پياده شوداما اوايل سعي كنيد در طول بازي نزديك او باشيد تا احساس آرامش كند.مسير پشت سرش را هميشه خالي نگهداريد.اوايل، بچه ها بيشتر به عقب  حركت مي كنندمي كنند چون حركت به جلو نياز به قدرت و هماهنگي بيشتري نياز دارد و كودك بايد به تدريج آن را ياد بگيرد.

بعد از جند وقت،براي اينكه تشويقش كنيد به جلو حركت كند مسيري را برايش خالي كنيد و چند متر جلوتر بايستيد و بگوييد: "از اين راه بيا، بيا اينجا" و وقتي به شما نزديك شد ،باز هم چند متر دورتر برويد و از او بخواهيد خودش را به شما برساند.حين اين كار،با استفاده از كلمات ،به درك او از جهت ها كمك كنيد:" بايست، برو، سوارشو، پياده شو، برو جلو ".

در ماه هاي بعد كودك مي خواهد ابتكاراتي هم از خودش نشان دهد. او مي خواهد به مغازه، مدرسه يا هركجا كه تصوراتش اجازه مي دهد برود. با دست تكان دادن به نشانه خداحافظي، كمك به او در نگه داشتن عروسك يا حيوانش بر روي صندلي يا شايد حتي فرستادن او به ماموريت، او را مورد تشويق كنيد.2-اسباب بازي هاي آهنگ داركمي حرف زدن و انگشت اشاره تنها ابزار هاي كودك در مكالمه نيستند. بچه ها زود ياد مي گيرند كه خودشان را به نوعي بيان كنندمثلا وقتي كه اسباب بازي ها را كنترل مي كنند و باعث يك اتفاق خاص مانند شروع آهنگ يا روشن شدن لامپ مي شود. اسباب بازي ها ي آهنگ دار  به خوبي امكان اين نوع ارتباط برقرار كردن و ابراز وجود را فراهم مي كنند.

به او اجازه دهيد كه خودش به تنهائي با اسباب بازي بازي كندو هر جا كه نياز به كمك و تشويق داشت بگوئيد:" تو مي توني....برو جلو ".شايد گاهي لازم باشد به او نشان دهيد كه چگونه يك اسباب بازي خاص بازي كند اما ابتدا به او اجازه بدهيد روش خودش را آزمايش كند. همزمان با اينكه كودك اسباب بازي را حركت مي دهد،جهت ها را به او ياد آوري كنيد. بگوييد عقب و جلو يا اينور و اونور.

با  دست زدن يا آواز خواندن همزمان با بازي كودك، او از بازي بيشتر لذت مي برد و اعتماد به نفسش هم بيشتر مي شود.3- حيوانات اسباب بازياسباب بازي هائي براي او بخريد كه شامل مجموعه اي از حيوانات مختلف (مزرعه حيوانات)است. اين نوع اسباب بازي هامكاني خاص بوجود مي آورند كه تحت كنترل كودك هستندو او مي تواند با خلاقيت خودش آنها را اداره كند.

صداي حيوانات را فعال كنيد يا براي هر حيوان يك صدا از خودتان بسازيد. با كمك به كودك در تمرين صداي حيواناتي كه مي شنود، او تشخيص حيوانات را ياد مي گيرد. كم كم  با نشان دادن هر حيوان از او بخواهيد كه صداي آن را تقليد كند.

همچنين،اگر مي توانيد مثل حيوانات راه برويد، مثل حيوانات حرف بزنيد.... كودك كم كم وقتي شما مثل يك فيل راه مي رويد يا دستهايتان را مثل يك پرنده تكان مي دهيد، از شما تقليد مي كند. از او  مثلا بپرسيد :"ميدوني خرس چي جوري راه ميره؟"

اگر اسباب بازي اش اين امكان را دارد،به اونشان دهيد كه هر حيوان كجا زندگي مي كند. از او مثلا بپرسيد:"كدوم يكيشون اينجا زندگي مي كنه؟ بيا اينو بذاريم تو خونش". كم كم ميتوانيد از او بپرسيد مثلا جاي زندگي هر حيواني كجاست تا آن را نشان دهد.

همچنين ،در مورد قسمتهاي مختلف بدن حيوانات اسباب بازي اش از او سوال كنيد:" خرطوم فيلو مي بيني؟ يال شيرو مي بيني؟ "و همزمان ان قسمتها را به او نشان دهيد.4-وسايل نقليه اسباب بازياين وسايل تجسم را هم در كودك تقويت مي كنند. و هر چه كودك بزرگتر مي شود قدرت جهت يابي و پيدا كردن راه حل هاي مختلف در او بيشتر مي شود.

در كنار اين بازي ها ،كتاب هاي تصويري درباره ماشين، كاميون، قطار و انواع ديگر وسايل نقليه را براي او بخوانيد و وقتي وسايل نقليه واقعي را مي بينيد به آنها اشاره كنيد. در اين مرحله از رشد كودك ،مكالمه بسيار مهم است. هر وسيله نقليه كه ديديد ،آن را با اسباب بازيش مقايسه كنيد و راجع به آنها با او حرف بزنيد.

اگر او مي خواهد كه شما با او بازي كنيد، اين كار را انجام دهيد. به اين ترتيب شما به او نشان مي دهيد كه بازي كردن با ديگران مي تواند بسيار سرگرم كننده باشد.

گهگاه به او بگوئيد كه مثلا با ماشينش يكي از اسباب بازي هايش را از جائي به جاي ديگر ببرد. بچه ها دوست دارند كه از اينجا به آنجا بروند. همچنين مي توانيد اسباب بازي هايش را كنار هم بچينيد تا يك مسير ايجاد شود و به او بگوئيد با وسيله اش از اين مسير عبور كند. دفعه بعد،او را تشويق كنيد با فكر و نظر خودش يك مسير درست كند و سپس از آن رد شود.

5-اسباب بازي هايي براي تقويت رشد جسميكودك اكنون از موفقيت هاي فيزيكي كه به آنها دست يافته خوشحال و از  استقلال بيشتري كه با حركت كردن به دست آورده بسيار راضي است . اسباب بازي هايي كه او را تشويق به تلاش كردن مي كنند، به رشد فيزيكي او كمك زيادي مي كنند.حالا كودك مي خواهد بيشتر به اطراف حركت كند.كنترل بهتري هم روي عملكردهايش دارد. در زمان بازي كنار او بنشينيد و به نوبت به بررسي قسمت هاي مختلف اسباب بازي هايش بپردازيد. او خوشحال مي شود كه به اطراف حركت كند  و جوانب مختلف اسباب بازي هايش را امتحان كندو اين براي رشدش هم كمك كننده است.

در اين سن او به سرعت ياد مي گيرد كه چگونه باعث انجام كارها شود. روشن كردن چراغ اسباب بازي يا فعال كردن صداي آن به خوبي سرگرمش  مي كنند. اين كار را نوبتي با هم انجام دهيد اول نوبت او و بعد نوبت شما. حين بازي با او حرف بزنيد مثلا :" تو دكمه رو فشار دادي و چراغا روشن شدن. تو در و باز كردي اون صدا در اومد".اگر اسباب بازي داراي قابليت تنظيم سرعت، صدا و غيره است، اين مفاهيم را در طول بازي برايش توضيح بدهيد. با كلمات به اين صورت بيان كنيد: "اين سريعتر ميره، اين آروم تر".