زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی حیات

زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی حیات مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی در سازواره‌های زیستی است. زیست‌شیمی با ساختار و عمل‌کرد اجزاء سلولی مثل پروتئین‌ها، کربوهیدارت‌ها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک، و انواع دیگر زیست‌مولکول‌ها سر و کار دارد. هدف زیست‌شناسی شیمیایی پاسخ دادن به سوال‌هایی است که از زیست‌شیمی ناشی می‌شوند.دانش بیوشیمی که در آن از روش های شیمیدانان برای درک و شناخت فرایند های فناوری زیستی که درون موجودات زنده استفاده میشود اهمیت فراوانی دارد تمام گیاهان وجانوران از ترکیب های شیمیایی ساخته شده‌اند ووظیفه ی بیوشیمیست ها آن است که ساختمان این مواد و نقش آنها را در حیات موجودات زنده بررسی وشناسایی کنند کربوهیدرات هالیپید ها واسیدهاینوکلئیک نظیر (دی ان آ)فقط تعدادی از مولکول های شیمیایی هستند که موضوع مطاله ی بیوشیمیست ها به شمار می آیند. در یکی از شاخه های این علم از این مطالعات برای تولید واکسنهای مقابله کننده با بیماری های ویروسی نظیر اوریون استفاده میشود بیو شیمیست ها در زمینه ی درمان بیماریهایی چون ایدز و سرطان نیز کار میکند.