دستگاه دفاعی بدن

دستگاه دفاعی بدن وظیفه دفاع از بدن را در مقابل عوامل درونی و بیرونی آسیب رسان به عهده دارد.این دستگاه از دو بخش به نامهای دفاع ذاتی و دفاع اختصاصی تشکیل شده‌است. اعضای بخش اختصاصی از سدهای بدن مثل پوست، مخاطات و سلولهای چند هسته‌ای تشکیل شده‌است. بخش اختصاصی از لنفوسیتها تشکیل شده و توانایی دفاع دقیقتری را دارد.