پزشکی گوارش

گاستروانترولوژی یا علم مطالعه دستگاه گوارش شاخه ای از علم پزشکی است که به مطالعه دستگاه گوارش انسان می پردازد. واژه گاستروانترولوژی از دیدگاه ریشه‌شناسی واژگان از سه قسمت واژگان یونانی گاستروس به معنای معده، آنترون به معنای روده و لوگوس به معنای عقل و فکرت تشکیل یافته است.