جراحی پیوند عضو

پیوند (به انگلیسی: graft)‏، اندام یا بافت یا شیئی است که در بخشی از بدن کاشته شود.

انواع پیوندهای رایج عبارت‌اند از:

۱. پیوند اتوگرافت: یعنی پیوند از شخص به خودش. این نوع پیوند بیشتر مربوط به بافت‌های اضافی بدن، یا بافت‌هایی است که قدرت بازسازی خودشان را دارند. مثل پیوندهای پوستی یا مثلا برداشتن سیاهرگ از پای بیمار برای بازسازی عروق کرونر قلب.

۲. پیوند آلوگرافت: یعنی پیوند عضو یا بافت بین دو جاندار از یک گونه واحد (مثلا انسان به انسان) که از نظر ژنتیکی با هم یکسان نیستند. بیشتر پیوندها از همین نوع است.

۳. پیوند ایزوگرافت: یک جور پیوند آلوگرافت است با این فرق که دهنده و گیرنده از نظر ژنتیکی همسان هستند؛ مثلا پیوند بین دوقلوهای همسان. این نوع پیوند از نظر پاسخ ایمنی، مانند نوع پیوند اتوگرافت رفتار می‌کند.

۴. پیوند زینوگرافت: یعنی پیوند عضو یا بافت بین دو جاندار از دو گونه متفاوت؛ مثلا پیوند دریچه‌های قلب خوک به انسان.
بافت‌های پیوندی