لیست مراکز سنگ شكن و ام‌.آر.آی (MRI) و اسکن ایزوتوپ و رادیوتراپی استان بوشهر

نام مرکز

تلفن

آدرس

سنگ شكن بیمارستان سلمان فارسی

4542815 – 20

بوشهر – سبزاباد – بیمارستان سلمان فارسی

مركز پزشكی هسته ای دكتر اسدی

2531980

بوشهر- خ معلم – بیمارستان بنت الهدی

ام‌.آر.آی بیمارستان فاطمه زهرا

2526591-4

بوشهر