لیست مراکز سی تی اسكن (CT. SCAN)‌ استان بوشهر

نام سی تی اسكن

تلفن

آدرس

بیمارستان 17شهریور

4245911-12

دشتستان برازجان – انتهای خیابان چمران – بیمارستان 17شهریور

بیمارستان امام خمینی كنگان

07727224791-9

كنگان_خ بیمارستان_بیمارستان امام خمینی

بیمارستان امیر(ع)گناوه

07723234616-20

بندر گناوه – كیلومتر پنج جاده برازجان

بیمارستان سلمان فارسی

4542815 – 20

بوشهر – سبزاباد – بیمارستان سلمان فارسی