لیست مراکز ‌بهداشت‌ و درمان‌ استان بوشهر

نام مركز ‌بهداشت‌ودرمان‌

تلفن

آدرس

شبكه بهداشت گناوه روستایی

 

گناوه – مركز بهداشت درمانی

شبكه بهداشت گناوه شهری

7723226100

گناوه_شبكه بهداشت گناوه

شبكه بهداشت تنگستان روستایی

 

تنگستان اهرم – خ آب گرم

شبكه بهداشت تنگستان شهری

2791

تنگستان_خ آبگرم مركز بهداشت تنگستان

شبكه بهداشت جم روستایی

7727694202

جم- دهستان كوری حیاتی

شبكه بهداشت جم شهری

7727622298

جم – خ رازی

شبكه بهداشت دشتستان روستایی

7734227321

دشتستان برازجان -میدان امام روبروی جایگاه نماز جمعه

شبكه بهداشت دشتستان شهری

7734227321

دشتستان برازجان _شبكه بهداشت دشتستان

شبكه بهداشت دشتی روستایی

7726222251

دشتی- شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتی

شبكه بهداشت دشتی شهری

 

دشتی_شبكه بهداشت دشتی

شبكه بهداشت دیر روستایی

 

دیر – بلوار معلم روبه روی صدا و سیما

شبكه بهداشت دیر شهری

 

دیر – شبكه بهداشت شهرستان

شبكه بهداشت دیلم روستایی

07724225656-07724225

دیلم- جاده خوزستان -شبكه بهداشت و درمان بندر دیلم

شبكه بهداشت دیلم شهری

7724225656

دیلم_شبكه بهداشت دیلم

شبكه بهداشت كنگان روستایی

 

كنگان – شبكه بهداشت

شبكه بهداشت كنگان شهری

07727224031-3131

كنگان_شبكه ومركزبهداشت كنگان

مركز بهداشت بوشهر روستایی

5554681-5554680

بوشهر- مركز بهداشتی درمانی بوشهر

مركز بهداشت بوشهر شهری

 

بوشهر_سه راه عاشوری خ فرودگاه