مراکز بهداشتي درماني شهری تابعه مرکز بهداشت شهرستان شيراز

رديف نام مرکز بهداشتي درماني آدرس تلفن
1 ابوالفضل ( ع) کلبه سعدی - اول جاده کفترک 7306466
2 اکبر آباد قرآن اکبر آباد قرآن 2423100
3 امام جعفر صادق (ع) پشت روغن نباتي 2290175
4 امام حسن عسکری (ع) انتهای بلوار نصر - جاده کفترک 7219444
5 امام حسن مجتبي (ع) شهرک والفجر - بلوار امير کبير 8223628
6 امام رضا ( ع) کشن کشن 8229226
7 امام مهدی (عج) بلوار مدرس - کوی آزادگان 7261292
8 جواديه عادل آباد 8249056
9 حر رياحي ده پياله - دارالرحمه 7519300
10 حسين بن علي (ع) 1 خيابان فردوسي - سه راه مدبر 2223636
11 حسين بن علي (ع) 2 فلکه خاتون به سمت کوزه گری - خيابان لاوان 7389255

7386272

12 سيمان سيمان سجاديه 8227056
13 شهدای جواديه کوشک بي بي چه 6251463
14 شهيد سلطاني خيابان قصرالدشت 6283185
15 شهيد عليپور دباغي - پشت قبرستان قديم 7387626
16 شهيد محسن افتخار بلوار مدرس - کوی زهرا 7261268
17 شهيد مفتاحي پانصد دستگاه ارتش 7503132
18 طالقاني بلوار مدرس - اول فضل آباد 7265015
19 فاطمه الزهرا (س) 1 ميدان همت جنوبي 6303302
20 موسي بن جعفر (ع) اول جاده زندان 8219976
21 مؤيدی وصال ( کوچه فرزانه) 2351721
22 مجتمع نادر کاظمي ميدان وليعصر ( عج) - اول بلوار سلمان 7261191-5
23 ميرزايي ( شهيد بهشتي) شهرک شهيد بهشتي 6201170
24 نمازی چهار راه مشير ( قاآني شمالي) 2332222
25 وليعصر ( عج) شاه قل بيگي 8245884
پايگاه های بهداشتي درماني تابعه مرکز بهداشت شهرستان شيراز
رديف نام پايگاه بهداشتي درماني آدرس تلفن
1 ابيوردی ابيوردی 6272331
2 امام علي ( ع) اول شمس - مقابل خيابان قدمگاه 8201213
3 امام هادی ( ع) شريف آباد - جاده بريجستون 7226199
4 اميرالمومنين ( ع) قاليشويي شهرک سراج 8228056
5 اميرکبير بلوار امير کبير - مقابل پمپ گاز 8309014
6 باقرالعلوم ( ع) بيست متری امام حسين ( ع) 7388603
7 پودنک پودنک 7201161
8 توحيد دروازه کازرون 7385745
9 جوادالائمه ( ع) قصرالدشت 6304742
10 حافظ اول بلوار چمران - بيمارستان حافظ 5-6271531
11 حضرت عباس ( ع) ابيوردی 4623987
12 خيريه وليعصر ( ع) سه راه برق - آخر خيابان برق 2337250
13 دی ( جماران) خيابان فرهنگ شهر - ايستگاه 3 6304899
14 رضوی ( شهرک فتحيه پودنک) شهرک فتحيه ( پودنک) 7219890
15 زينب کبری ( س) بلوار سياحتگر - 20 متری اصغری 8214642
16 زينبيه فلکه خاتون 9-7266811
17 ساناز شهرک فرهنگيان عادل آباد 8235988
18 سپهر ( صنايع) تاچارا 6247518
19 سعدی شهرک سعدی 7308916
20 سهل آباد جاده بريجستون - سهل آباد 7201955
21 شهروز شهر پليس راه فسا -
22 شوشتری باسکول نادر - زايشگاه شوشتری 2333332
23 شهيدان ملک پور کوشک ميدان 7500030
24 شهيد دستغيب باغ ملي - بيمارستان دستغيب 6-2228064
25 صدرا ( استقلال بزن) شهرک صدرا 6250053
26 علي ابن ابيطالب ( ع) پشت ميدان تره بار قديم 7275181
27 علي اصغر ( ع) جنب دانشکده پيراپزشکي 8-2288602
28 غدير ميانرود شهرک ميانرود 8402672
29 فاطمه الزهرا ( س) 2 سي متری سينما سعدی - مسجد ايراني 2302981
30 قمر بني هاشم ( ع) صنايع 6249400
31 کاردانپور ( دارالرحمه) پشت دار الرحمه -
32 گلستان شهرک گلستان 6214770
33 محمد رسول ا... ( ص) خيابان زرهي - ايستگاه 3 8223050 - 8220757
34 محمدی بازار وکيل 2221116
35 نيروی هوايي پايگاه هوايي 7112137
مراکز بهداشتي درماني روستايي تابعه مرکز بهداشت شهرستان شيراز
رديف نام پايگاه بهداشتي درماني تلفن
1 اکبر آباد کوار 3580-574-0712
2 باجگاه 3291-275-0712
3 بگدانه -
4 بند امير 3299-466-0712
5 تفيهان 3455-775-0712
6 چنار فارياب -
7 خان زنيان 2217-872-0712
8 خرامه 2011-462-0712
9 خير آباد -
10 داريون 3299-233-0712
11 دشت ارژن 2220-876-0712
12 دهشيب -
13 ديندارلو 4220-233-0712
14 رحمت آباد 2111-467-0712
15 زرقان 2713-422-0712
16 سروستان 2797-522-0712
17 سلطان آباد 2727-277-0712
18 شوراب -
19 طسوج 2234-573-0712
20 ظفر آباد 3561-773-0712
21 قوام آباد 2038-462-0712
22 کدنج 2311-877-0712
23 کفترک -
24 کمجان 2828-464-0712

2293-464-0712

25 کوار 2555-562-0712
26 کوهنجان 2155-526-0712
27 گويم 2225-676-0712
28 لپويي 3315-444-0712
29 مظفری 3933-577-0712
30 معز آباد جابری 4246-467-0712
31 مهارلو 2380-525-0712
32 نوروزان