سن كودك مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)
مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)
مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)
7 ماهگي
 • بدون كمك مي نشيند
 • با حركتي جارويي شكل خود را بطرف اشيا مي كشد
 • اصوات را تقليد مي كند
 • سيلاب هارا كنارهم مي گذارد و صداهايي شبيه يك لغت مي سازد
 • آغاز خزيدن يا خود را به جلو كشيدن
 • با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
 • دست را به حالت خداحافظي تكان مي دهد
 • اشيا را به هم مي كوبد
8 ماهگي
 • به هر دو والد دادا و ماما خطاب مي كند (اختصاصي نيست)
 • آغاز خزيدن
 • اشيا را از يك دست به دست ديگر مي دهد
 • با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
 • بخوبي مي خزد
 • به اشيا اشاره مي كند
 • خود را براي ايستادن به حالت كشيده در مي آورد، دور خانه مي گردد
 • اشيا را با شست دست و انگشتان بر مي دارد (حالت نيشگوني)
 • در خواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد
9 ماهگي
 • سيلابل ها را كنار هم مي گذارد و صدا هاي شبيه يك لغت مي سازد
 • با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
 • براي برداشتن اشيا از حركت شست در مقابل انگشتان استفاده مي كند (حركت نيشگوني)
 • با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق مي گردد
 • اشيا را بهم مي كوبد
 • به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
10 ماهگي
 • دست را به حالت خداحافظي تكان مي دهد
 • اشيا را با حركت نيشگوني بر مي دارد
 • بخوبي مي خزددور خانه مي گردد
 • به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
 • به نام خود جواب مي دهد و مفهوم كلمه نه را مي فهمد
 • درخواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد
 • با فنجان مي نوشد
 • براي چند ثانيه بدون كمك مي ايستد
 • مي تواند اشيا را درون يك ظرف بريزد
11 ماهگي
 • به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
 • براي چند ثانيه مي تواند بدون كمك بايستد
 • حركات ديگران را تقليد مي كند
 • مي تواند اشيا را درون يك ظرف بريزد
 • دستورات ساده را مي فهمد
 • بافنجان مي نوشد
 • به غير از دادا و ماما يك كلمه ديگر مي گويد
 • در حالت ايستاده خم مي شود
12 ماهگي
 • حركات ديگران را تقليد مي كند
 • اصواتي شبيه لغت از دهان خارج مي كند
 • درخواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد
 • به غير از دادا و ماما يك كلمه ديگر مي گويد
 • چند قدم بر مي دارد
 • دستورات ساده را مي فهمد و به آن ها پاسخ مي دهد
 • با مداد رنگي خط مي كشد
 • بخوبي راه مي رود
 • به غير از دادا و ماما 2 كلمه ديگر هم مي گويد