بیوژنیکس سل پمپ لژند

نام محصول:سل پمپ لژندمعرفی محصول:كراتين يكي از مؤثرترين مكمل هاي كاركرد بالاي عضله سازي و نيروزاي مواد غذايي است كه راديكال هاي فسفات پر انرژي را از مكان خود به جايي منتقل مي كند كه براي توليد الياف ماهيچه اي ريبوزوم استفاده مي شوند. همچنين محرك ساخت پروتئين ماهيچه و انقباض آن مي باشند كه اين موضوع قوياً به اثبات رسيده است.

شايع ترين مكمل هاي كراتين كه استفاده مي شوند در شكل مونوهيدرات هستند كه به شكل طبيعي در سلول هاي كبد حضور دارند.

اين شكل طبيعي كراتين به سرعت متابوليزه شده و در سلول هاي عضلاني غير فعال مي شوند و تنها به ميزان اندكي سطح فسفوكراتين را افزايش مي دهند و عموماً در دوره هاي زماني بسيار كوتاه اثرگذارند. اگرچه اين كار، نتيجه بسيار ارزشمندي براي روند بازسازي پس از تمرينات دارد، اما اين عملكرد براي پايداري شدت فرآيندهاي سازنده بسيار كوتاه است و نمي تواند تمام طول روز را در بر بگيرد.

Cell Pump Legend ارائه دهنده يك رويكرد انقلابي براي حمايت از كراتين است. در اين محصول، فرمول بندي ارائه شده، كراتين پيوندي با ثبات و فعال تري نسبت به كراتين هاي تركيبي پيشرفته عرضه مي كند و عواملي در آن وجود دارد كه تسهيل كننده انتقال كراتين و پيش سازهاي آن به داخل فيبر عضلاني مي باشد.

مولكول كراتين مالات موجود در اين محصول با اسيد كربوكسيليك جفت شده كه همراه اسيدكربوكسيليك به چرخه كربس وارد مي شود. در سلول هاي عضلاني ممكن است يك حوضچه پشتيبان از كراتين تشكيل بشود كه در زمان افزايش تقاضا مورد استفاده قرار بگيرد. در همان زمان مولكول هاي مالات مسئول تقريباً تمام توليد راديكال هاي فسفات در سوخت و ساز گلوكز هستند. آنها اجازه ميدهند كه كراتين و محرك ساخت و فعاليت عضله سازي (منظور فسفوكراتين نيروزا) به هم متصل شوند.

در مرحله اول:ساخت ذاتي فسفو كراتين در كليه اتفاق مي افتد. در اينجا آرژنين با ساركوزين واكنش نشان داده و گليكوسيامين را توليد مي كند. در مورد ساركوزين گفته مي شود كه از بتائين تشكيل شده است. يا بطور مستقيم يا غير مستقيم از طريق گليسين.

در نشريات قديمي مي توان پيدا كرد كه مي گويند گليكوسيامين از آرژنين و گليسين تشكيل شده است. مكمل هاي آزاد آرژنين اين روند (منظور تشكيل گليكوسيامين است) را در اندازه ضعيفي افزايش مي دهند و چون عمل بلعيدن، آرژنين آزاد را به سرعت تخريب كرده و به تركيبات ساده كربن تبديل مي كند. در حالي كه تشديد اين روند بسيار مؤثر، به وسيله همراه شدن آرژنين و آلفاكتوگلوتارات مي باشد. آلفاكتوگلوتارات بطور مؤثر مانع از فروپاشي آرژنين و سطح بالاي ساخت گليكوسيامين است.

در مرحله دوم:

گليكوسيامين به سمت كبد مي رود، جايي كه توسط بتائين يا متيونين متيله مي شود و به مولكول كراتين تبديل مي شود. تكميل شدن با بتائين براي تحريك اين روند (منظور تبديل شدن به مولكول كراتين) مفيد است. چون متيونين بيش از حد مي تواند باعث دگرگوني سلامتي و آسيب رساندن به هوموسيستئين شود. اما بتائين بالعكس دوباره هوموسيستئين را به سمت سلامتي سوق مي دهد و براي ساخت كراتين نيز مفيد است.

در مرحله سوم:

كراتين از كبد به سمت جريان خون مي رود و همچنين از جريان خون با كمك انسولين به سلول هاي عضلاني مي رود.البته اين مرحله به كمك محرك هاي انسولين شدت مي گيرد كه به اصطلاح انتقال دهنده هاي كراتين گفته مي شود و بطور خاص منظور آمينواسيد تائورين است.

در مرحله چهارم:

در عضله راديكال هاي كراتين فسفات و گيرنده هايي به عنوان فسفات آنها به سمت فيبرها و ساخت پروتئين عضله منتقل مي كنند.

البته در اين مرحله مالات به شدت افزايش مي يابد كه تقريباً از همه راديكال هاي فسفات توليد مي شود كه ساختار آن حاصل از سوخت و ساز گلوكز است.

با اين حال، در اينجا آلفاكتوگلوتارات فعال است كه به مالات تبديل شده است و اين كار به شيوه اي انجام مي شود كه اثر آن شبيه به ساخت فسفوكراتين به وسيله كراتين است.

تركيبات Cell Pump Legend كه بر پايه تحقيقات علمي انتخاب گرديده اند كليد تمام عناصر و محرك هاي ساخت فسفوكراتين (كراتين، آرژنين، گليكوسيامين، بتائين، آلفاكتوگلوتارات و تائورين) با ثبات را فراهم مي كنند و جريان مداوم و كارآمدي از كراتين را به داخل سلول ها هدايت مي كنند.

همين طور باعث به وجود آمدن سطح بالايي از فسفوكراتين در سلول ها و افزايش دسترسي به انقباض ماهيچه اي مي شوند; كه در نتيجه ساخت پروتئين عضله و  امنيت در انباشت انرژي و سعي و تلاش مداوم در طول تمرين را به همراه دارند و به طور مستقيم فرآيندهاي عضله سازي و رشد را شدت مي بخشند.

آرژنين به ويژه در شكل آلفاكتوگلوتارات ساخت عضله را تحريك مي كند و نيتريك اكسايد NO)) را افزايش مي دهد. كه اين ماده گازي شكل گلوكز، اسيدهاي آمينو و كراتين را در سلول هاي عضلاني افزايش مي دهد و ميزان اكسيژن را در بافت عضلاني بالا مي برد.

( NO) نيتريك اكسايد به همراه راديكال هاي فسفات مسئول قدرت انقباض فيبرهاي عضله است.

همه تركيبات نيتروژني Cell Pump Legend (كراتين، آرژنين، گليكوسيامين، بتائين، آلفاكتوگلوتارات و تائورين) مربوط به جايي است كه حوضچه نيتروژني اوره ناميده مي شود . زماني كه اين حوضچه از نيتروژن خالي مي شود، بدن براي حفظ سطح مناسب آن بايد مقدار قابل توجهي از پروتئين عضله را كاهش دهد كه در اين صورت عضلات وارد مرحله تخريب مي شوند. Cell Pump Legend علاوه بر فعاليت هاي عضله سازي و نيروزايي كراتين، تخريب پروتئين را مهار مي كند و در نتيجه فعاليت هاي ضد تخريب خود را نشان مي دهد.کارایی:1- افزایش قدرت و توده عضلانی بدن

2- انتقال سریعتر کراتین به سلولهای عضلانی

3- افزایش انرژی پایدار در تمرین

4- ایجاد پمپاژ قوی خون به سمت عضلات

ميزان مصرف:روزانه 1 تا 2 پيمانه مصرف شود.

نحوه مصرف:هر پيمانه را در 250 تا 400 ميلي ليتر آب يا آبميوه حل كرده و بنوشيد. زمان هاي پيشنهادي براي مصرف اين محصول 1 وعده در صبح و 1 وعده پس از تمرين مي باشد. بين هر وعده مصرف از اين محصول 8 ساعت فاصله زماني را رعايت كنيد.

توصيه ها:1-     اين مكمل به عنوان مكمل غذايي به بزرگسالان توصيه مي شود.

2-     دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

3-     بيشتر از مقدار توصيه شده مصرف نكنيد.