نوترابولیکس سوپر فتس چربی سوز

نام محصول:سوپرفتز


كار آيي:


- محركي كامل براي سوخت شبكه هاي چربي
- كاهش ميزان كالري قابل جذب و كنترل خود به خود اشتها
- پشتیبان هورمون هاي چربي ساز
- پشتیبان چربي سوزي داخلی و عامل تجزيه مواد غذايي

* تاكتيك هاي فرا چربي: محرك تغيير متابوليك براي افزايش چربي سوزي، انرژي مضاعف،افزايش جذب ماهيچه ها و ارضاء اشتها.

* كمپلكس كامل اسيد هاي چرب كه سبب چربي سوزي بيشتر ميشود ،انرژي جسماني را افزايش داده و منجر به سلامت جسماني خواهد شد.

طرز مصرف:

به عنوان يك مكمل غذايي 3 عدد قرص ژله اي سوپر فت را 2 مرتبه در روز همراه با وعده هاي غذايي مصرف كنيد. روزي 6 عدد


تعريف عمومي:


ايده سوپرفتز: عامل طبيعي كاهش چربي فيزيولوژيكي

قدرتمندترين چربي سوز چربي ليپيدي جهان در مسابقه توليد محصول مديريت وزن و كاهش چربي، مؤسسات زيادي به شايعات بازاري متكي هستند و مسئله را با ديد كلي نمينگرند. ادعا زياد و نتيجه كم است. در مواردي طي هفته اول، مواد مزبور موجب كاهش آب بدن يا ايجاد «دلهره» ميشوند در حاليكه بافت اصلي – همان چربي بدن – برقرار است.
بدين ترتيب نااميدي حاصله موجب درهم شكستن اراده فرد شده و كاهش چربي را دشوارتر ميكند. با نگاه دقيق به پويايي عملكرد كاهش چربي، تيم تحقيق و توسعه نوترابوليك سوپرفتز را ارائه كردند كه يك محصول اثبات شده در پژوهش و تركيبي از طبيعت و علم براي كسب نتايج بيسابقه است. اين مكمل سلامتي بخش معرف آخرين پيشرفت در فيزيولوژي كاهش چربي است و انتخاب منطقي براي ورزشكاراني است كه مايلند بهترين اندام زندگي خود را تجربه كنند.


تاكتيك عملكرد سوپرفتز: تحريك توازن سوخت و ساز براي افزايش سوختن چربي، انرژي بيشتر، كسب عضلات بهتر و كاهش اشتها.


در زمينه بسيار تحت پژوهش كاهش چربي، يكي از اكتشافات مهم، به رسميت شناختن «چربيهاي خوب» ميباشد كه ميتواند اثرات سوخت و سازي مهمي (توازن متابوليك) به همراه آورد. اين حوزه جديدي علمي برخلاف عقيده رايج است كه ميگويد »تمام چربيها شما را چاق ميكند» و راه را براي بهبود زياد در تركيبات حياتي بدن هموار مينمايد. اين چربيهاي طراحي شده با فرآيندهاي متعددي به مشكل كاهش چربي حمله كرده و تاكنون به شكل تجاري در يك فرمول موجود نبودند. ايجاد يك فرمول كامل و مستقل منطق توليد سوپرفتز است و اين اولين مكملي است كه يك راهحل كاهش چربي علمي و طبيعي ارائه ميكند.

سوپرفتز داراي اين موارد است: كمپلكسهاي اسيد چرب كه كاهش چربي، انرژي فيزيكي و سلامتي را به دنبال دارند.

سوپرفتز 3 داراي سه اسيد توانمند چرب است كه طيف كامل اثرات چربي سوزي را همراه افزايش انرژي فيزيكي و بهينه سازي حوزه وسيعي از فوايد سلامتي ارائه ميكند.

1-اسيد لينولئيك همبسته (CLA)


اين اسيد چرب طبيعي در 1983 كشف شد و محققان به خواص آن واقف شدهاند. اين ماده به بدن انرژي داده، اشتها را كاسته، سوخت و ساز را زياد ميكند و عملكرد هورموني را بهتر ميسازد. در حقيقت اثربخشي آن تا عضله سازي و سوزاندن چربي حتي براي افرادي كه رژيم يا تمرين ندارند نيز ميرسد. پژوهش نشان ميدهد CLA علاوه بر كمك به سوزاندن چربي موجود مانع از ذخيره چربي در بدن ميگردد.2-عصاره روغن كنجد


از روغن كنجد (سسامون ايندكوم) گرفته ميشود و در سوپرفتز از نظر داشتن تا 60% روغن سسامين استاندارد شده است. روغن سسامين مركب از يك ليپيد و نوعي الياف به نام ليگان ميباشد و منبع قوي انرژي است كه اشتها را كاسته، كاهش چربي را تحريك، هورمونهاي بهينه را پشتيباني و به ساخت عضله كمك ميكند.


3- عصاره مخروط كاجاين ماده منافع ثبت شدهاي براي سلامتي دارد. اسيد پينولنيك يعني ماده فعال مخروط كاج انواع فوائد سلامتي را دربردارد. اسيد پينوليك در سوپرفتز تا 15% استاندارد شده است. اين اسيد چند اشباعي چرب با كاهش اشتها به سرعت چربيها را ميسوزاند. اين كار با تحريك رهاسازي كوله سيستوكي نين (CCK) انجام ميشود كه يك ماده طبيعي در بدن است و به مغز اطلاع ميدهد كه فرد كاملاً سير است. پرخوري گاه به علت كمبود CCK در خون است. سوپرفتز با وانمود سازي اثر CCK و كاهش اشتها كاهش چربي را تسهيل مينمايد.
ويتابوليك، پايان ويتامينهاي كسل كننده مباني قدرت و عملكرد را برقرار ميسازد