نوترابولیکس ایزوگینر 4535 گرم

نام محصول:

ايزوگينر

4535گرمكار آيي:

- حاوی 60 گرم پروتئين چند شاخه اي آزاد شده
-88 گرم كربوهيدرات كمپلكس
- افزايش ميزان بازپروري عضلات در هنگام تمرینات ورزشي
- بالا بردن قدرت جذب عضلاتطرز مصرف:
براي تهيه يك محصول خامه اي غليظ سه پيمانه از اين محصول برابر (179 گرم) را با 450 الي 510 ميلي ليتر آب يخ يا شير مخلوط كنيد.براي رسيدن به نتيجه بهتر دو وعده در روز مصرف شود. يك وعده آن به عنوان صبحانه و يك وعده ديگر قبل انجام فعاليت روزانه.
در روزهايي كه تمرين نداريد يك وعده به عنوان صبحانه و يك وعده ديگر را قبل خواب مصرف كنيد.تعريف عمومي :

ايده ايزوگينر: فرمول تسريع توليد تودۀ عضلاني با قدرت كامل

كسب توده عضلاني با كيفيت نوعي چالش است. راهحل آن اصلاح تغذيه در دو حوزۀ اساسي است: 1- افزايش نسبت كالري جذبي به كالري مصرفي و 2- افزودن كالري با نسبت صحيح پروتئين به هيدروكربن به چربي. نوترابوليك ايزوگينر را در مقابله با اين چالش توليد كرد. اين يك فرآورده غذايي با هضم آسان و كالري زياد است كه يك مخلوط ممتاز چند مرحلهاي پروتئين، هيدروكربن طراحي شده و اسيد چرب ضروري براي سلامتي را ارائه ميكند. ايزوگينر همراه با تمرين سخت و رژيم غذايي، پشتوانه لازم براي تجربۀ افزودن سريع به تودۀ عضلاني را فراهم ميكند.تاكتيك عملكرد ايزوگينر

افزايش منابع نيرو براي بكارگيري پروتئين جهت بازسازي و ترميم و بهبود بافت عضلاني. ايجاد مازاد انرژي كليد كسب عضله است. اگر كالريهاي مصرفي نياز انرژي را تأمين نكنند بدن به دنبال چربيهاي ذخيره ميرود تا به تقاضاي اضافي پاسخ گويد. اين كمبود انرژي براي كاهش چربي اضافي خوب است ولي افرادي كه عضلات اضافي را با سختي ايجاد كردهاند بيشتر از آمينو اسيدهاي عضلات موجود براي جوابگويي به تقاضاي انرژي استفاده ميكنند. بنابراين عضلات ضرر ميكنند چون از نظر زيستي تقاضاي انرژي مهمتر از كسب عضله است.
راه حل در ارائه مخلوطي از سوخت بدن براي پاسخگويي به الزامات انرژي است لذا پروتئين براي حفظ، ترميم، و بهبود عضلات بكار ميرود. تيم تحقيق و توسعه نوترابوليك راهحل را ارائه ميكند: ايزوگينز، كه اثرات حفاظت از مواد مغذي را در خود دارد. اين فرآورده چربي ضروري را ارائه ميكند و در نتيجه از مصرف هيدروكربن جلوگيري مينمايد و متعاقب آن پروتئينها را حفاظت ميكند كه خود موجب رشد ورزشكار ميشود.
عملكرد ايزوگينر با رهاسازي متعالي كالري، حفاظت فوري از مواد مغذي و تحريك دسترسيپذيري و ارائه پروتئين همراه است.كمپلكس اسيد چرب ضروري

ايزوگينر 14% كالري خود را از يك مخلوط مهندسي شده علمي اسيد چرب تأمين ميكند. اين مخلوط شامل روغن تخم گل گاوزبان، پودر تخم برزك، و كمپلكس اومگا-3 داراي مقادير زياد EPA و DHA ميباشد. اين مخلوط قوي، عملكردهاي زيستي از جمله بهبود توليد تستروسترون و پروستا گلاندينهاي مفيد كه عملكرد انسولين را بهتر ميكنند را تقويت مينمايد. در ضمن، چربيهاي طراحي شده داراي اثر قوي حفاظت از هيدروكربن هستند كه فوايد توده سازي زيادي دارد.كمپلكس چند مرحلهاي انرژي هيدروكربن و بازيافت

از آنجا كه پاسخگويي به تقاضاي كنوني انرژي كليد كسب بافت عضلاني اضافي است ايزوگينر 50% كالري خود را از منابع برگزيده هيدروكربن تأمين ميكند. ايزوگينر با استفاده از منابع متعدد هيدروركربن يك منبع درازمدت انرژي را عرضه كرده كه براي ارتقاي ذخاير گليكوژن (هيدروكربن ذخيره شده سلول عضلاني) و بازيافت پس از تمرين سخت مناسب است. هر چند دسترسي پذيري هيدروكربن در افرادي كه دنبال افزايش توده عضلاني هستند ميتواند هورمون تلف كننده عضله كورتيزول را كاهش دهد و در ادامه عملكرد اندوكرين را كه براي رشد حياتي است بهبود بخشد.كمپلكس توزيع حالت پايدار پروتئين و آمينو اسيد

ايزوگينر با حفاظت از مصرف كالري، در را به سوي كاربرد پروتئين جهت تجمع بافت عضلاني (يا آنابوليزم) ميگشايد. ايزوگينر براي بهرهبرداري بيشتر از اين وضعيت سوخت و سازي 34% كل كالري خود (60 گرم) را از آرايۀ اجزاء خاص فيزيولوژيك جهت تأمين پايدار آمينو اسيد بدست ميآورد. اين اجزاء عبارتند از:
1- عصارۀ پروتئين وي از جريان متقاطع تصفيه شده بالاترين مقادير پپتيدهاي دو و سه و چند وي را همراه با 10% ايمونو گلوبين تأمين ميكند (يعني يك پادتن حياتي كه يك پاسخ ايمني سالم و متوازن ايجاد مينمايد).
2- هيدروليزات پروتئين وي نوعي عصاره پروتئين وي است كه طي يك فرآيند آنزيمي از قبل گوارش شده و نسبت به انواع غير هيدروليز سريعتر جذب بدن ميشود. اين فرآيند پروتئين را به آمينو اسيدهاي كوچكتر تجزيه كرده و مدت ماندگاري آن در معده را كاهش داده و مانع از هضم و تجزيه آنها شده و براي رساندن آنها به عضلات كمك ميكند.
اين خاصيت هيدروليزات پروتئين وي را براي مصارف پس از تمرين مناسب ساخته چون پروتئين از پيش هضم شده را در دسترس بدن قرار ميدهد.
3- كازئين محلي micelar اساس اين فرمول است. اين ماده طبق تحقيقات ابقاي ازت را بيشينه كرده و كارآئي جذب آن و سنتز پروتئين را ميافزايد. اين ماده مانند پروتئين بافتي (از قبيل جوجه، گوشت گاو و غيره) عمل ميكند زيرا در معده منعقد گشته و فرآيند تجزيه آن موجب نوعي اثر زمانبندي شده سنتز پروتئين ميگردد. از اين نظر ايزوگينر شبيه غذاي كامل  است و نوعي رهاسازي آرام آمينو اسيد در جريان خون را موجب ميگردد. اين دوره آرام شش ساعته كل سنتز پروتئين را افزوده و ميتواند يك افزودني با ارزش در كنار رژيم صحيح و برنامۀ كسب وزن دقيق محسوب شود.هشدار محصول :

بيشتر از ميزان توصيه شده مصرف نكنيد.