شرکت داروسازی آریا

44981081-3     :تلفن
تهران، کیلومتر هفده اتوبان تهران کرج، خیابان داروپخش     
:آدرس
http://www.aryapharmaceutical.com     :وب سایت