شرکت داروسازی الحاوی

44905056-7     :تلفن
تهران، کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، جنب شهرک دانشگاه     
:آدرس
http://www.alhavi-pharma.com     :وب سایت