فلیم فوتومتر

هر یک از عناصر موجود در طبیعت، رنگ خاصی در شعله ایجاد می کنند یعنی طول موج خاصی ایجاد می کنند که رنگ حاصل شده نیز ناشی از آن است. دستگاه فیلم فوتومتر نیز یکی از ابزارهای مهم آزمایشگاه‌های پزشکی است، بر همین اساس ایجاد شده است.


اصول عملکرد

گاز مرجع حاوی نمک مورد نظر و همچنین اکسیژن، وارد شعله می شود. نور حاصل توسط فیبر نوری رنگ فیلتر و توسط عدسی متمرکز شده و سپس توسط فوتودتکتور، به ولتاژ تبدیل می شود، این ولتاژ تقویت شده و به نمایش در می آید. طول موج‌های رنگی که معرف مواد مختلف است به صورت پیک هایی در نمودار حاصل، قابل تشخیص است.